اعضای هیات تحریریه

 

 

مدیر مسئول

دکتر سید احمد رضا خضری

استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

akhezriut.ac.ir

سردبیر

دکتر سید احمد رضا خضری

استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

akhezriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس احمدوند

دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

a_ahmadvandsbu.ac.ir

دکتر محسن الویری

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم

alvirimgmail.com

دکتر احمد بادکوبه هزاوه

دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

badkoubeh45gmail.com

دکتر شهلا بختیاری

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

dr_shbayahoo.com

دکتر حسین حسینیان مقدم

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hhm4319gmail.com

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

استاد گروه تاریخ اسلام مجتمع آموزش عالی امام خمینی

nsafari8gmail.com

دکتر دلال عباس

استاد دانشگاه لبنان

dalal.abbasgmail.com

دکتر سید علیرضا واسعی

دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

vaseialiyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر سمانه خلیلی فر

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

samanehkhalilifargmail.com