نویسنده = عبدالله متولی
نقش باورهای شیعی در معماری عصر صفوی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397

عبدالله متولی؛ محمد حسن بیگی؛ شبنم حسین آبادی فراهانی