نویسنده = Khezri، Seyed Ahmad Reza
تعداد مقالات: 2
1. Editor’s Note

دوره 3، شماره 1، بهار 1398

Seyed Ahmad reza khezri


2. The Spread of Shi‘ism in Kurdistan

دوره 3، شماره 1، بهار 1398

Seyed Ahmad Reza Khezri؛ Kauomars Azimi؛ Shams Alsadat Hosseini