راهنمای نویسندگان

شیوه­نامه نگارش نشریه پژوهش­نامه تاریخ تشیع

 

 • مقاله‌های برخوردار از ارزش علمی، در همه زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تاریخ تشیع، برای بررسی و چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد.
 • هیئت تحریریه مجله در پذیرش یا رد و ویرایش مقاله‌ آزاد است.
 • مسئولیت مطالب مقاله‌ چاپ شده در مجله، بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
 • تنها مقاله‌هایی داوری و چاپ می‌شود که حاصل پژوهشی بدیع باشد و در جایی دیگر منتشر نشده باشد.
 • مقاله‌هایی که برای این مجله فرستاده می‌شود، نباید به طور هم‌زمان برای مجله‌های دیگر فرستاده شود.
 • چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد، تمام مکاتبات و مسؤولیت مقاله با نویسندۀ مسؤول یا ارسال کننده مقاله است.
 • حق ردّ یا پذیرش و نیز ویراستاری محتوایی مقاله‌ها برای مجله محفوظ است.
 • همه مسؤولیت‌های علمی و حقوقی مقاله بر عهدۀ نویسنده/نویسندگان است.
 • ترتیب مقالات در هر شماره مجله بر اساس نظم تاریخی است.
 • مقاله ارسالی باید دارای قسمت‌های زیر باشد:
 • عنوان
 • چکیده فارسی و انگلیسی
 • کلیدواژه
 • مقدمه (طرح مسئله و پیشینه پژوهش، شرح پرسش یا فرضیه‌های اصلی، روش، هدف و ضرورت پژوهش)
 • پیکره (بخش‌های گوناگون مقاله)
 • نتیجه
 • فهرست منابع
 • چکیدۀ فارسی مقاله، یک پاراگراف (حداکثر150 کلمه) و چکیدۀ انگلیسی، ترجمۀ چکیدۀ فارسی باشد.
 • عنوان مقاله کوتاه، گویا و بیان‌کننده محتوای مقاله باشد.
 • حجم مقاله بیش از 6000 کلمه نباشد.
 • مقاله در محیط Word 2010 یا نسخه‌های جدیدتر آن با قلم IRLotus حروف‌‌نگاری شود و قوانین نگارش و تایپ رعایت گردد.
 • «ها»ى نشان جمع با نیم‌فاصله از کلمۀ قبل خود جدا نوشته مى‌شود (معمولا با گرفتن همزمان Ctrl و علامت "-" ).
 • بنویسیم: دیوان‌ها                        ننویسیم: دیوان ها/دیوانها
 • «اى» نشانۀ نکره یا نسبت، پس از کلمات مختوم به «ھ» ناملفوظ، با نیم‌فاصله نوشته مى‌شود:
 • بنویسیم: برنامه‌اى جامع                  ننویسیم: برنامه اى جامع
 • بنویسیم: نیروهاى فرامنطقه‌اى ننویسیم: نیروهاى فرا منطقه اى
 • تمام اسم‌ها، صفت‌ها، قیدها و نیز حرف‌هاى مرکب با نیم‌فاصله نوشته مى‌شود:
 • توسعه‌طلبى، دل‌نگرانى، سازماندهى‌شده، فرصت‌طلبانه، پرهزینه، به‌زودى، به­ویژه، به‌تدریج، درواقع، بررغم، درمورد، ازبراى، به‌عنوان، به‌منزله، به‌سبب، به‌خاطر، به‌واسطه
 • صفت‌هاى تفصیلى و عالى با نیم‌فاصله نوشته مى‌شود: بزرگ‌تر، بزرگ‌ترین
 • نشانۀ «مى» در آغاز فعل با نیم‌فاصله نوشته مى‌شود: مى‌نویسد، مى‌نوشت
 • حروف ربط مرکب با نیم‌فاصله نوشته مى‌شود: چنان‌که، درصورتى‌که، آن‌که، وقتى‌که، همین‌که، چنان‌چه
 • کلمات مختوم به «ه» غیرملفوظ، در صورت اضافه شدن به کلمۀ بعدى، بدون «ء» یا «ى» نوشته مى‌شود: درباره موضوع، هفته آینده
 • کلمه «درباره» پیوسته بدون «ء» نوشته مى‌شود.
 • علامت‌هاى تنوین در کلمات منوَّن اظهار نمى‌شود: عملا، اتفاقا
 • در «عبارت‌هاى فعلى»، که دست‌کم از یک حرف و یک اسم و یک فعل ساخته مى‌شوند، حرف اضافه، نزدیک به اسم (نیم‌فاصله) نوشته مى‌شود: به‌خدمت گرفتن، ازپس کار برآمدن، ازیاد بردن
 • سال‌هاى فاقد علامت اختصاری، قمرى­اند و سالهای شمسی با «ش» و میلادی با «م» نمایش داده مى‌شود.
 • بعد از آوردن اعداد در آغاز سطور جهت شمارش، نقطه مى‌آید نه خط تیره 1.   2.    3.
 • کلمات حتى‌الامکان مشکول نشود: ننویسیم «جُستار»  بنویسیم: «جستار»
 • علایم سجاوندى (،-؛-:-و . . .) هیچ‌گاه قبل از پرانتز یا گیومه نمى‌آیند، بلکه بعد از آنها درج مى‌شوند:
 • مثال: این سخن سعدى که «مستعجل به سر درآید»، هشدارى است براى شتابندگان.
 • تمام علایم سجاوندى نسبت به کلمۀ قبل بى‌فاصله و با کلمۀ بعدى با یک فاصله کامل نوشته مى‌شود.
 • اسامی خاص شکل­گذاری شوند: ابوذَرِ غِفاری، ابوحاتِم سِجِسْتانی، دینَوَر
 • آیات قرآنی، روایات و عبارتهای عربی، اعراب­گذاری و ترجمه شوند.
 • درج ارجاعات به منابع در متن به صورت (نام اشهر نویسنده، جلد/ صفحه) آورده شود و در صورت استفاده از دو یا چند اثر از یک نویسنده، نام اثر نیز آورده شود. مثال:‌  (William, 28-1) یا (مسعودی، مروج الذهب، 2/57؛ همو، التنبیه، 98).
 • ارجاعات توضیحی، ضبط لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و غیره در پانویس آورده شود.
 • فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا و به ترتیب زیر آورده­شود:
 • کتاب: نام خانوادگی (اَشْهر)، نام، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحّح، محل نشر، نام ناشر، سال چاپ.
 • مقاله: نام خانوادگی، نام، «عنوان مقاله»، نام مجله، جلد (نوبت)، سال و ماه انتشار.