اعضای هیات تحریریه

 

 

مدیر مسئول

دکتر سید احمد رضا خضری

استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

akhezriut.ac.ir

سردبیر

دکتر سید احمد رضا خضری

استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

akhezriut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر محمدحسین کیانی

استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل بیت

kiani61yahoo.com
021-55235654

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس احمدوند

دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

a_ahmadvandsbu.ac.ir

دکتر محسن الویری

استاد گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم

alvirimgmail.com

دکتر احمد بادکوبه هزاوه

دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

badkoubeh45gmail.com

دکتر منصور پهلوان

علوم قرآن و حدیث و مطالعات شیعی استاد دانشگاه تهران

pahlevanut.ac.ir

دکتر حسین حسینیان مقدم

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hhm4319gmail.com

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

استاد گروه تاریخ اسلام مجتمع آموزش عالی امام خمینی

nsafari8gmail.com

دکتر اصغر منتظرالقائم

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

montazer5337yahoo.com

دکتر سید علیرضا واسعی

دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

vaseialiyahoo.com

محمدرضا بارانی

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا(س)

m.baranialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر دلال عباس

استاد دانشگاه لبنان

dalal.abbasgmail.com

دکتر حبیب فیاض

استاد دانشگاه لبنان

habibfayad2016gmail.com

دکتر عمار عبودی محمد حسین نصار

تاریخ اسلام استاد دانشگاه کوفه

drammarnassar73gmail.com