کتاب شناسی و نقد منابع در بحارالانوار علامه مجلسی

نویسندگان

1 استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد