معرفی فصلنامه پژوهشنامه تاریخ تشیع در شبکه اطلاع رسانی شیعی نیوز دانشگاه ادینبورگ

معرفی فصلنامه پژوهشنامه تاریخ تشیع در شبکه اطلاع رسانی شیعی نیوز دانشگاه ادینبورگ:
 
https://www.shii-news.imes.ed.ac.uk/shii-news-website-of-journal-of-shiite-history/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=shii-news-field-specific-academic_3