داوران

داوران نشریه در سال 1398


دکتر عباس احمدوند، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا بارانی، استادیار دانشگاه الزهرا

​​​​​​​دکتر سعید طاووسی مسرور، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ستار عودی، دانشیار دانشگاه آزاد

دکتر محمد غفوری، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

​​​​​​​دکتر آرمان فروهی، دکتری تاریخ اسلام

دکتر محمد محمودپور، استادیار پژوهشکده علوم انسانی

​​​​​​​دکتر اصغر منتظرالقائم، استاد دانشگاه اصفهان

دکتر سید علیرضا واسعی، دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی

دکتر هومن یوسفدهی، استادیار دانشگاه گیلان

Tara Woolnough, Managing Editor, DARP, the Institute of Ismaili Studies, London