- لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقاله جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد. 

- نویسندگان باید فرم تعهدنامه را دریافت کرده و پس از تکمیل فرم، با امضای دستی، همزمان با ارسال مقاله آن را ارسال فرمایند.  جهت دریافت فرم تعهدنامه بر روی عنوان فرم تعارض منافع و فرم اصالت مقاله کلیک فرمائید.

 - تمامی مقالات ارسالی به نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

 

 

نشریه از بهار 1398 دارای رتبه علمی می باشد.

شماره جاری: دوره 4، شماره 3، دی 1402، صفحه 1-136 

همکاری با حکومت جائر از منظر سیدبن‌طاووس و ابن ‌فهد حلی

صفحه 73-94

محمدامین فندرسکی پور؛ سعید طاوسی مسرور؛ امداد توران