فرایند پذیرش مقالات

روش ارسال مقالات از طریق سامانه فصلنامه می‌باشد. پس از دریافت مقاله، ارزیابی اولیه‌ای بر روی آن صورت می گیرد تا ضوابط مربوط به فصلنامه و همچنین معیارهای یک مقاله علمی ـ پژوهشی در آن رعایت گردیده باشد. در صورت تأیید، جهت داوری نهایی، به دو داور متخصص در موضوع ارسال می گردد. پس از تأیید داوران محترم، در هیات تحریریه مطرح و سپس مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.

در صورتی که داوران نظرات اصلاحی بر روی مقاله داده باشند، اصلاحات مورد نظر به نویسنده ارسال می‌گردد و پس از اعمال اصلاحات توسط نویسنده و ارسال مجدد، مقاله برای تطبیق به داوران قبلی سپرده می‌شود و در صورت تأیید انجام اصلاحات، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.