جایگاه شخصیتی و رجالی یحیی بن ام طویل در تاریخ تشیع

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری

2 استادیار گروه تاریخ و تمدن دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

3 کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین