تحلیل و مقایسه نوع تمایلات شیعی مولف الفتوح و مترجم فارسی آن

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد شیعه شناسی دانشگاه اصفهان