ویژگی‌های تاریخی در ردیه نویسی ابن شهرآشوب

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ تشیع دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه الزهرا

چکیده

ابن شهرآشوب مازندارنی دانشمند ذو فنون شیعی در سده ششم هجری و نویسنده سه کتاب معالم العلما، مناقب آل ابی‌طالب و مثالب النواصب با بن مایه‌های تاریخی است. کتاب مثالب النواصب وی کوششی است در ادامه سنت ردیه‌نویسی که بر کاستی­ها و ضعف‌ها و مطاعن تأکید دارد. وی در این اثر کوشیده است با توجه به اوضاع سیاسی نامناسب شیعیان و با بهره‌گیری از ابزار تاریخ‌نویسی، جایگاه شیعیان را تقویت کند در این مقاله ویژگی­های تاریخی ردیه‌نویسی ابن­شهرآشوب با تأکید بر کتاب مثالب‌النواصب و با استفاده از دو نسخه موجود از این کتاب بررسی شده است. ابن شهرآشوب با رویکرد تاریخی- کلامی و نگاه انتقادی به اخبار و تکیه بر سند و بهره‌گیری گسترده از منابع فریقین، شیوه‌ای را در تاریخ‌نویسی پیش گرفته که به‌زعم وی از سوی همگان مورد پذیرش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها