نشانه‌شناسی مقام ولایت امام علی(ع) در فالنامه طَهماسبی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه گرافیک دانشگاه گیلان

2 استاد گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا

چکیده

فالنامه طَهماسبی، یکی از نسخه‌های مصور دوران صفویه است که حاوی مضامینی چون تفأل به شیعه و تأویل به نیکی و بدی امر به استعانت به الطاف اهل بیت است. این نسخه در زمان حکومت شاه طَهماسب صفوی مصور شد. شاه طَهماسب با یاری علمای شیعه و رهنمایی بزرگانی چون محقّق کَرَکیِ و علامه مجلسی، یکی از بهترین راه‌ها را برای انتقال مفاهیم مذهبی، آراستن متون به تصاویر اهل‌بیت، می‌دانست. از این‌رو وی با حمایت از هنرمندان، فضا را برای توسعه تشیع فراهم ساخت. شاه طَهماسب بر آن بود که با مضامین شیعی و تجسم بصری امامان به خصوص امام علی(ع) تفکر و بینش شیعه را در سراسر ایران تحکیم بخشد. در این مقاله به این پرسشها پاسخ داده شده است: مضامین شیعی در نگاره‌های فالنامه طَهماسبی کدام است؟ نشانه‌ها و نمادهای ولایت امام علی(ع) در نسخه چگونه است؟ در پاسخ به پرسش‌های مقاله، هدف زیر موردنظر بوده است: شناسایی و تحلیل نگاره‌های فالنامه براساس مضامین شیعی و نشانه‌های ولایت امام علی(ع). روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه‌ای و جمع‌آوری مطالب و تحلیل نگاره‌ها و نمادهای شیعی به روش توصیفی است.

کلیدواژه‌ها