روش شناسی علامه مجلسی در سیره‌نگاری با تکیه بر کتاب جلاءالعیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

علامه مجلسی یکی از بزرگتر‌ین احیاگران حدیث شیعه در عصر صفویه، به دلیل رواج اخباری‌گری و تشیع در ایران و نیاز مردم به آشنایی با سیره معصومان(ع) موجبات نشر آثار شیعه را فراهم نموده است. از میان آثار پرشمار مجلسی، جلاءالعیون، گرچه از منابع متأخر، به‌شمار می‌آید، اما به جهت گردآوری روایات سیره پیامبر(ص) به زبان ساده بر مبنای روایات شیعی، حائز اهمیت می‌باشد. پرسش اصلی پژوهش این است که علامه مجلسی در جلاء العیون با استفاده ازکدام گزاره‌های تاریخی و با چه رویکردی به تدوین سیره نبوی پرداخته است؟ جهت پاسخ، با روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از مولفه‌های فکری علامه در جلاءالعیون به روش شناختی رویکرد ایشان پرداخته شد. دستاورد پژوهش نشان می‌دهد مجلسی در جلاء‌العیون، سیره نبوی را مستند به گزارش‌های تاریخی منابع شیعی، بر پایه ترکیب این گزارش‌ها و استدلال‌های کلامی شیعی تألیف نموده و به دنبال تبیین باورهای کلامی شیعه بوده است.
واژگان کلیدی: سیره‌نگاری،تاریخ، علامه مجلسی، جلاءالعیون، رویکرد کلامی

کلیدواژه‌ها