ابوطالب در دوراهی سنت و حقیقت؛ تحلیل کنش بر مبنای تئوری انتخاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی a.vasei@isca.ac.ir

چکیده

ابوطالب، به اتفاق همه مسلمانان یکی از شخصیت های بزرگ دوره پایانی تاریخ جاهلیت عرب و عهد آغازین اسلامی و دارای نقشی برجسته در حیات نبوی بود، با این که با سه چالش بزرگ دفاع از عشیره و انسجام آن، محافظت از نظام قبیله، شهر و الگوهای آن، و سه دیگر ایفای نقش مراقبت از آیین ها و باورهای پذیرفته شده، مواجه بود، اما به رغم همه این ها، راهی را برگزید که درنهایت دگردیسی ملایم جامعه را به سوی حقیقت میسر می ساخت،‌هر چند کنش گری های او درنگاه همترازان و بزرگان مکه از وجاهت قابل دفاعی برخوردار نبود. مقاله پیش رو، با عنایت به این پرسش کانونی که ابوطالب درچالش سنت و حقیقت چگونه عمل کرد و آیا در حمایت از پیامبر(ص) دغدغه حقیقت داشت یا به حکم موقعیت اجتماعی و فرهنگی، حمایت از عصبه عشیره/ قبیله، می کوشد بر مبنای تئوری انتخاب گِلَسِر که تلاشی برای تبیین اقدام انسان ها در برگزیدن مسیر زندگی براساس پایه ای ترین نیازهای انسانی است،‌ با روش تاریخی و تحلیل محتوا پاسخ قابل دفاعی برای آن عرضه کند، بی آن که بر کشمکش های عقیدتی اصراری ورزد. فرضیه مقاله آن است که او،‌ بیش از هر چیز به حقیقت می‌اندیشید نه سنت، هر چند در طبقه‌بندی ایمان و کفر نتوان به صراحت داوری کرد. البته نویسنده اذعان دارد که در باره ابوطالب،‌ کنش ها و گرایش های عقیدتی او آثار فراوانی پدید آمده، اما از منظر نوشته حاضر که رویکردی انسان‌شناسانه دارد، هنوز جای بحث و گفتگو است.

کلیدواژه‌ها