رهیافتی به رهزنی اشتراک لفظی (هم نامی) در رجال و تراجم نویسی شیعه، مطالعه موردی: «فرید اراکی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

چکیده

«دانش رجال» و «تراجم» در میان دانشیان مسلمان از اهمیت بسیاریبرخوردار است. این دو دانش درآغاز ،ذیل »دانش تاریخ» قرار داشتند. و مثل هر دانشی، دچار آسیب هایی گردید. «اشتراک لفظی» یا هم نامی(هم اسمی) یکی از آسیب هایی است که این دانش از گذشته به آن دچار شده است. شادروان «سید حسن فرید اراکی» در سال1349ش، در جمعی از دوستان خویش، پیش گویی آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی، در باره سرانجام شیخ فضل الله نوری و مرجعیت آیت الله شیخ عبد الکریم حائری را نقل کرد.در تاریخ اراک، «فرید اراکی» لقب دو نفر از شخصیت های علمی این شهر است .برخی نویسندگان و دانشیان رجال و تراجم این دو را خلط کرده و پیش گویی مذکور را به غیر ناقل اصلی نسبت داده اند. این نوشتار در صدد رفع اشتباه و انتساب گزارش به ناقل اصلی است. تا کنون نوشته ای در جداسازی این هم نامی یافت نشده است. نگارنده با روش توصیفی – تحلیلی، به این نتیجه دست یافت که حسن فرید ، نام و لقب یکی از مجتهدان و نام و لقب یکی از دبیران ریاضی است. همچنین ناقل پیش گویی، سید حسن فریدراکی (فرید هزاوه ای)، دبیر و معلم ریاضی است. در نتیجه انتساب این گزارش به شاد روان آیت الله سید حسن فرید اراکی صحیح نیست. گفتنی است مراجعه به منابع اصلیِ گزارش پیش گویی مذکور ،امکان جداسازی و تفکیک میان این دو شخصیت را فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها