پژوهشی در شناخت برخی راویان گمنام شیعی در دو سده نخست هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

 چکیده
پیش از تدوین و نگارش سیره نبوی توسط ابن هشام )متوفای ٢٠۶یا ٢١٣ق (شماری از راویان شیعه یا منسوب به تشیع در دو سده نخست هجری، کمتر شناخته شده و روایات آنان به دست فراموشی سپرده شده است. از این رو نویسنده در این مقاله بر آنست تا پس از جستجو در منابع کهن، روایات مهم آنان را که غالبا به حوادث صدر اسلام و فضایل خاندان نبوت مربوط است، گزارش نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که مورخان و اخباریان برخی از این راویان بینام و نشان را شیعه و یا دارای گرایش شیعی دانسته اند. این مقاله بر اساس روش توصیفی تدوین شده و در آن سعی شده با حفظ بیطرفی علمی منابع کهن عربی مورد اعتماد و تأیید اهل سنت، کاوش شده و مورد استناد قرار گیرند و تنها در موارد ضروری به دیگر منابع روائی ارجاع داده شده است