سادات در عهد قراقویونلوها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه تبریز

2 دانشیار تاریخ دانشگاه تبریز

چکیده

فرمانروایان قراقویونلوها در شیوه حکمرانی خود تحت‌تأثیر حکومت‌هایی چون ال‌جلایر و تیموریان بودند. طبقه سادات در این حکومت‌ها، هم به‌لحاظ سیاست‌های مذهبی که اتخاذ نموده بودند و هم به دلیل افزایش تمایلات شیعی و گسترش تصوف در عصر آن‌ها بیش‌از‌پیش مورداحترام و تکریم بودند. قراقویونلوها نیز سعی می‌کردند با اتخاذ سیاست‌هایی نظیر: نزدیک‌شدن به خاندان‌های برجسته سادات و برقراری پیوند خویشاوندی با آنان، جذب و به‌کارگیری سادات در سمت‌های اداری و قضایی و دینی، اعطای هدایا و سیورغالات به سادات و حمایت از سادات عالم و دانشمند، ارادت و احترام خود را نسبت به این زراری پیامبر؟ص؟ نشان داده و از جایگاه سادات در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خویش بهره ببرند. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است سعی گردیده ضمن بررسی زمینه‌های تعامل و تقابل قراقویونلوها با سادات، جایگاه سادات در دوره حکمرانی قراقویونلوها را بررسی کرده و برخی از شخصیت‌های علمی و ادبی و سیاسی آن‌ها معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها