نویسنده = مهدی جمالی‌فر
گونه‌شناسی تشیع در سرزمین گیل و دیلم و علل پیدایش آن‌ها

دوره 4، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 123-145

عباس روغنچیان رودسری؛ احمدرضا خضری؛ مهدی جمالی‌فر