نویسنده = سید محمد علی ایازی
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های امامیه و إباضیه در مفهوم امامت براساس متون تفسیری آنان؛ رویکردی تاریخی

دوره 4، شماره 1، مهر 1399، صفحه 47-68

محمود عباس زاده؛ منصور پهلوان؛ سید محمد علی ایازی